Logo

Zarządzenie NR 5/2020-2021 z dnia 01.09.2020 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej w sprawie  powołania Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Epidemicznego  Środowiska Szkolnego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie NR 5/2020-2021

z dnia 01.09.2020 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej

  1. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

w sprawie  powołania Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Epidemicznego  Środowiska Szkolnego  w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej                       w roku szkolnym 2020/2021

 

      Na podstawie :

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
  • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach(Dz.U. 2020 poz. 1386)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania(Dz.U. 2020 poz. 1385)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19(Dz.U. 2020 poz. 1394)

 

zarządzam, co następuje :

1

 

Niniejszym powołuję z dniem 01.09.2020r. Zespół do Spraw Bezpieczeństwa Epidemicznego  Środowiska Szkolnego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej  w roku szkolnym 2020/2021.

2

W skład Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Epidemicznego  Środowiska Szkolnego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego wchodzi :

- przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły

- przedstawiciel Pracowników Administracji i Obsługi Szkoły  

- przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły  

Skład zespołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września  2020 roku.

 

 

Brzeźnica Bychawska, dnia 01.09.2020 r.                        

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

Patrycja Jankowska

 

pobierz zarządzenie

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___