Logo

Uchwała nr 9/2019/2020

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 23.09.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia  i  wprowadzenia  „Punktowego  systemu  oceniania  zachowania  w  Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej”

 

Na  podstawie  art.  44b  ust.  6  Ustawy  z  dnia  7  września  1991 r.  o  Systemie  Oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481),  Statutu  Szkoły  i WSO, opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej, uchwala się, co następuje:

1

Rada Pedagogiczna zatwierdza wprowadzenie „Punktowego systemu oceniania zachowania” uczniów klas I-VIII, jako załącznika nr 1 WSO, który to stanowi integralną część Statutu Szkoły.

2

„Punktowy  system  oceniania  zachowania  w  Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej”  stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Pobierz Uchwałę

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___