Logo

UCHWAŁA NR 13/2019-2020

 

RADY PEDAGOGICZNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

W BRZEŹNICY BYCHAWSKIEJ

 

z dnia 18.11.2019 r.

 

sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzenia w roku szkolnym 2019/2020 egzaminu ósmoklasisty do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

 

Na  podstawie art. 73 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe w zw. z art. 44 zzr ust. 12 Ustawy o systemie oświaty oraz Komunikatu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 uchwala się co następuje:

 

  • 1

Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje wskazane sposoby dostosowania warunków przeprowadzenia w roku szkolnym 2019/2020 egzaminu ósmoklasisty.

 

  • 2

Dyrektor dostosowuje, na podstawie wskazań Rady Pedagogicznej zawartych w protokole z posiedzenia w dniu 18.11.2019 r., warunki i formy przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej dla poszczególnych uczniów

  • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  • 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

 

 

Pobierz Uchwałę

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___