Logo

Program profilaktyczno – wychowawczy

Załącznik nr 1

do uchwały nr 8/2019/2020

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej

 1. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej

w sprawie przyjęcia programu profilaktyczno-wychowawczego

na rok szkolny 2019-2020

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

Rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej  Polskiej  z  2  kwietnia    (Dz.U.  z  1997  r.  nr  78,  poz.  483  ze  zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa z  26  października    o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w  szkołach  i  placówkach  systemu  oświaty  działalności  wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020.
 • Statut Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej

 

Wstęp

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej opiera się na systemie wartości przyjętych przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego są spójne ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

Istotą  działań  wychowawczych  i  profilaktycznych  szkoły  jest  współpraca  całej społeczności szkolnej. Wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego  z  uczniów  oraz wspomaganie  wychowawczej  funkcji  rodziny.   Wychowanie rozumiane  jest  jako  wspieranie  uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej.  Proces  wychowania  jest  wzmacniany  i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 

 

 
 

MISJA SZKOŁY

„Nasi uczniowie są najważniejsi”

Naszym nadrzędnym celem jest szkoła nowoczesna i przyjazna, sprzyjająca wszechstronnemu i harmonijnemu rozwojowi każdego ucznia, dzięki któremu osiągnie on sukces na miarę swoich potrzeb, oczekiwań i możliwości oraz będzie przygotowany do podejmowania świadomych wyborów.

Jesteśmy po to, aby we współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym wychować i edukować młodego człowieka XXI wieku. Człowieka kreatywnego, mądrego, aktywnego, sprawnego, odważnego, potrafiącego odnaleźć się w otaczającym go świecie – świadomego patriotę i Europejczyka.

 

Działamy tak, aby

Nasi uczniowie:

 • Umieli współżyć w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie, w zjednoczonej Europie
 • Byli dobrze przygotowani do podjęcia nauki na wyższym etapie edukacyjnym
 • Odnosili sukcesy
 • Byli świadomi swojej wartości i wierzyli we własne siły
 • Mieli odwagę podejmować wyzwania
 • Byli wrażliwi na problemy innych oraz otaczającego ich świata
 • Byli gotowi do samodzielnego myślenia i podejmowania działań poprzez pracę w różnych organizacjach młodzieżowych i strukturach samorządowych
 • Potrafili korzystać z różnych źródeł informacji, a zwłaszcza, posługiwać się technologią informacyjną
 • Z chęcią i aktywnie dążyli do zdobywania wiedzy
 • Rozwijali swoje zainteresowania, talenty i umiejętności
 • Realizowali wszystkie kompetencje kluczowe na każdym z trzech poziomów – wiedzy, umiejętności i postaw
 • Byli wyposażeni w umiejętności wykraczające poza ramowy plan nauczania
 • Byli otoczeni fachową opieką
 • Czuli się bezpiecznie w społeczności szkolnej
 • Dobrze wykorzystywali wszystkie szanse
 • Współdziałali z innymi
 • Byli świadomi zarówno swoich praw, jak i obowiązków
 • Pielęgnowali tradycje
 • Zawsze otrzymywali od nas potrzebną pomoc
 • Wspominali nas dobrze po zakończeniu nauki w Naszej Szkole

Ich rodzice i opiekunowie:

 • Darzyli nas zaufaniem
 • Aktywnie uczestniczyli w kształtowaniu systemu wartości u swoich dzieci
 • Byli dla nas partnerami w podejmowaniu działań wychowawczych
 • Aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły
 • Otrzymywali pełną informację o osiągnięciach swoich dzieci
 • Otrzymywali fachową pomoc psychologiczno – pedagogiczną
 • Byli spokojni o bezpieczeństwo swoich dzieci podczas ich pobytu w szkole
 • Byli pewni, że nasi uczniowie są dla nas najważniejsi
 • Byli zadowoleni z naszej pracy
 • Byli zadowoleni z osiągnięć swoich dzieci

 

Pracownicy szkoły:

 • Mieli satysfakcję z wykonywanej pracy
 • Mieli możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego
 • Realizowali swe życiowe posłannictwo
 • Byli zżytym, zintegrowanym gronem
 • Osiągali sukcesy zawodowe

Szkoła:

 • cieszyła się zaufaniem w środowisku lokalnym
 • cieszyła się dobrą opinią
 • była nowocześnie administrowana
 • była otwarta na proces integracyjny Europy, świata
 • była miejscem, w którym pomaga się odnieść sukces każdemu wychowankowi
 • była miejscem bezpiecznym i przyjaznym dzieciom
 • posiadała nowoczesną i bogatą bazę dydaktyczną
 • była lokalnym centrum kultury

 

WIZJA SZKOŁY

„Uczymy się w przyjaznej, nowoczesnej i bezpiecznej szkole, aby osiągnąć w życiu sukces”

Jeżeli misja zakończy się sukcesem, szkoła wyposaży każdego ucznia w:

 • wiedzę dostosowaną do jego rozwoju i niezbędną do kontynuacji nauki w szkole ponadgimnazjalnej
 • umiejętność porozumiewania się w języku obcym
 • umiejętność korzystania z technologii informacyjnej
 • umiejętność stosowania wiedzy w praktyce
 • umiejętność prezentowania postaw proekologicznych, dbania o zdrowie oraz bezpieczeństwo własne i innych

Jeżeli misja zakończy się sukcesem, to szkoła wychowa:

 • kulturalnego, pracowitego, tolerancyjnego, samodzielnego, wrażliwego, przedsiębiorczego i świadomego człowieka, odpowiedzialnego za siebie i innych.

 

 

 

 1. SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY

ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY

Jest przygotowany do odpowiedzialnego kształtowania własnego życia

i podejmowania właściwych wyborów życiowych.

JEST

·        Pracowity

·        Samodzielny

·        Rzetelny

·        Systematyczny

·        Koleżeński

·        Tolerancyjny

·        Pewny siebie

·        Wrażliwy

·        Odważny

·        Przedsiębiorczy

·        Świadomy

·        Kreatywny

DOSTRZEGA

·        Niebezpieczeństwo płynące z nieprzemyślanych wyborów

·        Potrzeby innych

·        Szanse i zagrożenia

 

 

MA ŚWIADOMOŚĆ

·        Odpowiedzialności za siebie i innych

·        Poszanowania wspólnego dobra, tolerancji

·        Bycia częścią większej grupy

·        Swoich możliwości

 

 

POTRAFI

·        Komunikować się z innymi

·        Poprawnie wyrażać swoje emocje

·        Uczyć się postrzegać otaczający go świat

·        Wykorzystywać wiedzę w praktyce

·        Rozpoznawać wartości

·        Odróżniać dobro od zła

·        Współtworzyć życie społeczne grupy, do której należy

·        Rozwiązywać problemy

·        Pielęgnować tradycje

·        Zachować własną indywidualność

 

 

STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

1.Dyrektor szkoły:

 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę  nad  uczniami  oraz  stwarza  warunki  harmonijnego  rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,  w  szczególności  organizacji  harcerskich,  których  celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,  
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

2.Rada pedagogiczna:

 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i  potrzeb  w  zakresie  działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu  wychowawczo-profilaktycznego i uchwala  go w porozumieniu z Radą rodziców,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty  i  procedury  postępowania  nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

3.Nauczyciele:

 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących  w  szkole  procedur  postępowania  w  sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

 

4.Wychowawcy klas:

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie  dokonanego  rozpoznania  oraz  celów  i  zadań  określonych w Szkolnym  Programie  Wychowawczo-Profilaktycznym  opracowują  plan  pracy wychowawczej  dla  klasy na  dany  rok  szkolny, uwzględniając  specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji  planu  pracy  wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów  swoich  klas  i  ich  rodziców  z  prawem  wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców  i  wykonują  zadania  zlecone  przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z  innymi  nauczycielami  uczącymi  w  klasie,  rodzicami  uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania  profilaktyczne  w  celu  przeciwdziałania  niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

 

5.Zespół wychowawców:

 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i  przestępczością,  zasad współpracy  z  instytucjami  i  osobami działającymi  na rzecz  uczniów, propozycje  modyfikacji zasady    usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby  w  zakresie  doskonalenia  umiejętności  wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy  i  sprawozdania  w  zakresie  działalności  wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.

 

6.Rodzice:

 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • rada rodziców uchwalanie  w  porozumieniu  z  radą  pedagogiczną  program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

 

8.Samorząd uczniowski:

 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej  oraz  rozrywkowej zgodnie  z  własnymi  potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu

 

CELE OGÓLNE

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu i  kontynuacji   działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. duchowej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.
 2. społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy  otwartości  w  życiu społecznym. Wyrobienie  u  uczniów  nawyków  kulturalnego  zachowania,  efektywnej  współpracy, komunikowania  się  z  rówieśnikami i dorosłymi. Wdrożenie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Wykształcenie pozytywnych postaw, respektowanie norm społecznych. Eliminacja agresywnego zachowania. rozwijanie  tolerancji  wobec innych
 3. intelektualnej – ukierunkowanej na wszechstronny rozwój ucznia. Motywowanie uczniów do nauki. Pomoc uczniom z trudnościami w nauce. Rozwinięcie zainteresowań uczniów zdolnych. Przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, szanowanie dorobku narodowego, kultur. Upowszechnienie czytelnictwa, przygotowanie do samokształcenia; poszukiwania informacji, wykorzystania wiedzy w praktyce, czytania ze zrozumieniem.
 4. fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie   przez  ucznia  i  wychowanka  wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych. Wyposażenie  uczniów  w  wiedzę  na  temat  zdrowego  stylu  życia. Wykształcenie  postaw  prozdrowotnych. Wypracowanie  właściwych  nawyków  higienicznych  i  zdrowotnych,  umiejętności  dokonywania  wyboru  zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu. Zaznajomienie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.
 5. emocjonalnej – ukierunkowanej na harmonijny rozwój ucznia. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Nauczenie uczniów odpowiedzialnego korzystania z zasobów Internetu, w tym z mediów społecznościowych. Wspieranie ucznia (z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji)w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie. Cele na ten rok szkolny: Utrzymać na obecnym, wysokim, poziomie liczbę uczniów czujących się w szkole bezpiecznie.

W  bieżącym  roku  szkolnym  najważniejsze działania  w pracy   wychowawczej   są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie, drużynie),
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

 

Zadania    profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez  wskazań  lekarskich,  papierosów,  alkoholu i narkotyków),
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 • wzmacnianie poczucia   własnej  wartości  uczniów,  podkreślanie  pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem

 

Cele szczegółowe:

 

 1. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków do nauki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb :

 

– zapoznanie  uczniów z zasadami bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią ;

- rozmowy z wychowawcami na godzinach wychowawczych;

- uczestnictwo w konkursach szkolnych i pozaszkolnych  o tematyce ruchu drogowego;

- organizowanie spotkań z odpowiednimi służbami  np. straż pożarna, policja , ratownicy medyczni;

-nadzór nad bezpieczeństwem uczniów poprzez dyżury w trakcie przerw międzylekcyjnych oraz  monitoring szkolny;

- przeprowadzanie próbnych alarmów oraz instruowanie uczniów odnośnie zachowania w trakcie sytuacji zagrożenia;

-  zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami ucznia i człowieka ;

 - organizowanie pozalekcyjnych zajęć  dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości zainteresowań.

 

 1. Tworzenie relacji i współpracy dyrektor – grono pedagogiczne a rodzice :

 

- organizacja imprez klasowych o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, charytatywnym;

-  nagradzanie uczniów za wysoką frekwencję i wyniki w nauce;

- zapraszanie rodziców do udziału w uroczystościach szkolnych ,  lekcjach otwartych, imprezach klasowych i szkolnych;

- funkcjonowanie dziennika elektronicznego oraz strony internetowej;

- współpraca z Radą Rodziców, współdecydowanie w kluczowych kwestiach dotyczących funkcjonowania szkoły;

- organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami, wykłady, pogadanki na ważne tematy wychowawcze;

 

 1. Kształtowanie postaw prozdrowotnych, ekologicznych i zapobieganie uzależnieniom :

 

-  propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych ;

– dbanie o higieniczny tryb  życia;

- udział w akcji ,, Sprzątanie Świata ’’;

- organizowanie zbiórek odpadów niebezpiecznych dla środowiska ( np. zużyte baterie );

- wyrabianie nawyków segregowania odpadów;

- edukacja antyuzależnieniowa ;

- uczenie świadomego i umiejętnego korzystania z Internetu;

- ukazywanie uczniom jakie zagrożenie niesie cyberprzemoc.

 

 1. Propagowanie postaw patriotycznych w szkole i państwie :

 

– obchody Dnia Patrona Szkoły;

– pochód z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja ;

– konkurs pieśni  patriotycznych;

– sprzątanie miejscowego cmentarza;

– nauka Hymnu Narodowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADY EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO –PROFILAKTYCZNEGO

Ewaluacja  programu  polega  na  systematycznym  gromadzeniu  informacji  na  temat  prowadzonych  działań,  w  celu  ich modyfikacji  i  podnoszenia  skuteczności  programu  wychowawczo-profilaktycznego.  Ewaluacja  przeprowadzana  będzie poprzez:

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

2) analizę dokumentacji,

3) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli

4) rozmowy z rodzicami,

5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,

6) analizy przypadków.

Program  wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej

 

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___