Logo

 • Start

Warsztaty plastyczne - kiermasz bożonarodzeniowy (3)

Warsztaty rozpoczęte.

Poniżej pierwsza porcja wykonanych ozdób, z przeznaczeniem na kiermasz bożonarodzeniowy.

Więcej na temat warsztatów i kiermaszu przeczytasz .

 

 • IMG 20211122 1140422

 • IMG 20211122 1140482

 • IMG 20211122 1140582

 • IMG 20211122 1157392

 • IMG 20211122 1157442

 • IMG 20211122 1157562

 • IMG 20211122 1158042

 • IMG 20211122 1158072

 • IMG 20211122 1158142

 • IMG 20211122 1158182

 • IMG 20211122 1314002

 • IMG 20211122 1314032

 • IMG 20211122 1314092

 • IMG 20211122 1314132

 

 

Warsztaty plastyczne - kiermasz bożonarodzeniowy

W najbliższych dniach planujemy serię warsztatów plastycznych dla dzieci, w trakcie których przygotujemy ozdoby świąteczne na kiermasz bożonarodzeniowy. Odbędą się one w trakcie zajęć plastycznych (w ramach godzin lekcyjnych), oraz dodatkowo w trakcie zajęć świetlicowych.

Jest to świetna okazja do rozwijania umiejętności naszych dzieci, zdolności plastycznych i kreatywnego wykorzystywania czasu. Każda rzecz na kiermasz (prócz tych przygotowanych przez chętnych rodziców) wyjdzie z rąk naszych dzieci.  Czas spędzony przy tworzeniu rękodzieła wpłynie na ich pewność siebie, zaangażują się w projekt, który przyniesie profity dla całej szkoły. Rada rodziców dostarczy część materiałów (które najlepiej było zakupić), plan i podstawy wiedzy, które dzieci uzupełnią swoją wyobraźnią i kreatywnością. 

Kolejną część przydatnych materiałów posiadamy wszyscy we własnych domach. Prosimy więc osoby z zacięciem artystycznym lub bez o przygotowanie drobiazgów dla wsparcia naszego przedsięwzięcia. To co umiecie robić najlepiej i czym chcecie podzielić się z naszymi dzieciakami i społecznością szkolną. Mogą to być bombki, szydełkowe ozdoby, własnoręcznie robione świece, wystrugane w drzewie choinki, czy upieczone pierniczki, które zamkniemy w słojach ozdobionych przez dzieci. Mogą to też być podstawowe materiały które dalej przetworzą dzieci (według listy niżej).

Kiermasz odbędzie się na początku drugiej połowy grudnia. Więcej szczegółów wkrótce. Na bieżąco będziemy zamieszczać tutaj zdjęcia ozdób świątecznych, które następnie zostaną udostępnione w trakcie kiermaszu.

 

 

Poniżej plan działań z podziałem na klasy oraz informacją co zamierzamy przekazać klasie (jakie materiały klasa otrzyma), oraz o co prosimy w celu uzupełnienia materiałów do projektu (brakujące materiały).

 

Kontynuuj czytanie

Kiermasz książek (2)

Kiermasz

W dniu jutrzejszym (piątek 05/11), będzie dodatkowa możliwość obejrzenia i zamówienia książek z kiermaszu. Dedykujemy ją szczególnie dla rodziców młodszych klas, którzy odbierają dzieci po południu ze szkoły, ale również dla wszystkich którzy jeszcze nie zdążyli wybrać. Zapraszamy od 12.30 - obok bocznego wejścia do szkoły (na zewnątrz). Zamówione książki będą dostarczone do szkoły w czasie 2 - 3 tygodni. Należność za wybrane książki wpłacamy jutro na miejscu.

 

OBOWIĄZEK NAUKI

Nauka

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, obserwuje się przypadki nieuzasadnionego opuszczania przez uczniów obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Przypominamy, że klasy 1 – 3 w dalszym ciągu uczą się stacjonarnie.

W Polsce obowiązuje nie tylko prawo do nauki, ale także jej obowiązek, który trwa do osiągnięcia przez ucznia pełnoletności. Te kwestie reguluje art. 70 Konstytucji RP i  art 35  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (tekst. jen. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.)

Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dziecko do czasu ukończenia przez nie 18-ego roku życia. Tym samym w ramach władzy rodzicielskiej mogą samodzielnie decydować o nieobecności dziecka w szkole (np. z powodu złego samopoczucia, choroby albo sytuacji rodzinnej). Trzeba jednak pamiętać o konieczności realizacji obowiązku szkolnego.

W myśl art. 40  ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.

Niewywiązywanie się z tych obowiązków grozi poważnymi konsekwencjami dla ucznia oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych. Jeśli rodzic nie jest w stanie wywiązywać się z tych obowiązków, to mamy do czynienia z przesłanką do ograniczenia władzy rodzicielskiej. W sytuacji, kiedy dyrektor szkoły podejrzewa rodzica o nadużywanie zwolnień, a tym samym – o naruszenie ciążącego na nim ustawowego obowiązku dbania o regularne uczestnictwo dziecka w zajęciach, wówczas szkoła może zawiadomić odpowiednie organy, które powinny sprawdzić sytuację rodzinną dziecka.

Szkoła nie ma prawa wymagać od ucznia okazania zwolnienia lekarskiego, ale zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Szkoły, nieobecność powyżej 5-ciu dni należy uzasadnić pisemnie do wychowawcy klasy. Ostateczną  decyzję o tym, czy nieobecność ucznia będzie usprawiedliwiona, podejmuje wychowawca klasy po zapoznaniu się uzasadnieniem nieobecności. Wychowawca nie ma obowiązku uznać usprawiedliwienia, o ile stwierdzi, że nie uzasadnia ono wystarczająco powodu opuszczenia zajęć lekcyjnych.

 

WAŻNE:

Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej połowie obowiązkowych zajęć (już 13-dniowa nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w szkole jest niespełnieniem obowiązku szkolnego).

 

Zgodnie z art. 40 ustawy Prawo oświatowe niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów  ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 599 ze zm.). Na podstawie art. 120 § 2 ww. ustawy na ustawowego przedstawiciela dziecka, które nie wywiązuje się z obowiązku szkolnego lub nauki, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia do spełniania ciążącego na nim obowiązku. Grzywna może być nakładana wielokrotnie, z tego samego tytułu, w tej samej lub wyższej kwocie – aż do osiągnięcia pożądanego skutku. Zgodnie z art. 121 § 2 i 3 ww. Ustawy jednorazowo grzywna nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł, a łączna kwota grzywien – 50000 zł

Bardzo poważną konsekwencją przekroczenia 50 proc. nieobecności na zajęciach jest nieuzyskanie przez ucznia klasyfikacji rocznej.

 

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___