Skip to main content
Zdjęcie Szkoły w Brzeźnicy Bychawskiej

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony http://www.spbb.niedzwiada.pl/

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych;
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Poprawienie dostępności strony z cofnięciem się do wcześniejszych lat niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkoła Podstawowa                             im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt 818512504,                         bądź adres e-mail: spbb@niedzwiada.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Osobą kontaktową jest Wioletta Wiśniewska.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek, w którym mieści się siedziba Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej, usytuowany jest w Brzeźnicy Bychawskiej 123.
 2. Przed szkołą nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 3. Do budynku prowadzi 7 wejść. Jedno wejście do szatni okryć wierzchnich, jedno wejście główne, dwa wejścia do sali gimnastycznej, jedno wejście do biblioteki , jedno wejście do pomieszczenia socjalnego, jedno wejście do mieszkań prywatnych. Wejście  główne  do budynku jest z poziomu ulicy z wjazdem dla niepełnosprawnych. Wejście do sali gimnastycznej i szatni okryć wierzchnich, biblioteki i mieszkań prywatnych  jest z poziomu drogi z możliwością wjazdu osób niepełnosprawnych.
 4. Budynek ma 2 kondygnacje, nie posiada windy. Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
 8. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.
Skip to content