Logo

Uchwała nr 14/2019-2020

Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 09.01.2020 r.

 

w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej dla uczniów klas 1a – 8a w roku szkolnym 2019/2020

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 373) w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Rada Pedagogiczna uchwala co następuje

 

  • 1

Zatwierdza się wyniki klasyfikacji uczniów klas I-III za I semestr roku szkolnego 2019/2020 przedstawione  w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

  • 2

Zatwierdza się wyniki klasyfikacji uczniów klas IV-VIII za I semestr roku szkolnego 2019/2020 przedstawione  w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

  • 3

Dokumentację  klasyfikacji  uczniów  stanowią:  sprawozdania  z  wyników  klasyfikacji  przedstawione  przez wychowawców klas, dzienniki lekcyjne oraz protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu  09 stycznia 2020 r. 

 

  • 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły

 

  • 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Pobierz Uchwałę

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___