Logo

Regulamin e-dziennika

Pobierz regulamin

 

Regulamin korzystania
z dziennika elektronicznego

w Szkole Podstawowej

im. Bohaterów Powstania Warszawskiego
w Brzeźnicy Bychawskiej

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646).

 

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Konta użytkowników e-dziennika
 3. Obieg informacji w dzienniku elektronicznym
 4. Korzystanie z e-dziennika przez administratora firmy Vulcan
 5. Korzystanie z e-dziennika przez szkolnego administratora
 6. Korzystanie z e-dziennika przez dyrektora szkoły
 7. Korzystanie z e-dziennika przez wychowawcę klasy
 8. Korzystanie z e-dziennika przez nauczyciela
 9. Korzystanie z e-dziennika przez pracownika sekretariatu
 10. Korzystanie z e-dziennika przez rodzica
 11. Procedura otrzymywania dostępu do e-dziennika
 12. Procedura postępowania na wypadek awarii
 13. Postanowienia końcowe

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

 1. W Szkole Podstawowej Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej dokumentację szkolną (dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych) prowadzi się z wykorzystaniem dziennika elektronicznego zwanego dalej e-dziennikiem. Dostęp do
  e-dziennika możliwy jest za pośrednictwem strony internetowej https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaniedzwiada
 2. Oprogramowanie oraz usługi z jego obsługą dostarczane są przez firmę zewnętrzną VULCAN z Wrocławia. Podstawą działania e-dziennika jest umowa podpisana przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system e-dziennika.
 3. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę
  e-dziennika i pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych. Szczegółową odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce
 4. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej. Dyrektor szkoły nie jest zobligowany do zbierania dodatkowej zgody od rodziców lub prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych związanych z działaniem e-dziennika, wynikających z przepisów prawa.
 5. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 6. W e-dzienniku umieszcza się w szczególności: oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne, klasyfikacyjne roczne i klasyfikacyjne końcowe, frekwencję, tematy zajęć edukacyjnych, terminy sprawdzianów, uwagi uczniów, zastępstwa, wybrane zadania domowe. Istnieje  również  możliwość  komunikowania  się  pomiędzy  nauczycielami,
  a rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów poprzez moduł wiadomości.
 7. Użytkownicy e-dziennika (upoważnieni pracownicy Szkoły, rodzice/prawni opiekunowie) zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w poniższym Regulaminie.
 8. Wszystkie moduły składające się na e-dziennik, zapewniają realizację zapisów, które zamieszczone są w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, które jest integracyjną częścią Statutu Szkoły.
 9. Rodzicom na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym, zapewnia się możliwość zapoznania się ze sposobem działania i funkcjonowania e-dziennika. Procedura uzyskania dostępu do e-dziennika opisana jest na stronie internetowej Szkoły. Dostęp do e-dziennika jest bezpłatny dla wszystkich użytkowników.

 

II. KONTA UŻYTKOWNIKÓW E-DZIENNIKA.

 1. Każdy uprawniony użytkownik posiada własne konto w systemie e-dziennika, za które osobiście odpowiada. Użytkownik w systemie e-dziennika jest identyfikowany poprzez login i hasło. Loginem do konta jest adres e-mail danego użytkownika wprowadzony do odpowiedniej kartoteki przez szkolnego administratora e-dziennika lub wychowawcę
 2. System wymusza na użytkowniku okresową zmianę hasła. Hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków i być kombinacją liter i cyfr, oraz wielkich i małych znaków. Każdy użytkownik jest  zobowiązany  do  zachowania  w  tajemnicy  hasło  dostępu  do  konta
  i do nieudostępniania go osobom trzecim i nieupoważnionym.
 3. W przypadku podejrzenia, że hasło zostało odczytane/wykradzione przez osobę nieuprawnioną, użytkownik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie administratora e-dziennika (jeżeli użytkownik jest pracownikiem Szkoły) lub wychowawcę klasy (jeżeli użytkownik jest uczniem lub rodzicem) i zmianę hasła. Pracownicy Szkoły, włącznie ze szkolnym administratorem e-dziennika nie mają wglądu do haseł poszczególnych użytkowników systemu.
 4. Upoważnieni pracownicy organu prowadzącego Szkołę oraz organu nadzoru pedagogicznego w ramach swoich kompetencji mogą przeglądać elektronicznie zapisy
  e-dziennika w gabinecie dyrektora Szkoły na jego koncie w jego obecności lub poprosić o odpowiedni wydruk papierowy. W razie konieczności mogą uzyskać prawo dostępu do e-dziennika za pomocą konta Gość.

 

III. OBIEG INFORMACJI W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM.

 1. W e-dzienniku wszystkie moduły służą do przekazywania i wymiany informacji, a w szczególności moduł Wiadomości. Równocześnie w Szkole w dalszym ciągu funkcjonują dotychczasowe formy komunikacji z rodzicami (zebrania oddziałowe, zajęcia otwarte, indywidualne spotkania z nauczycielami).
 2. Moduł Wiadomości służy do komunikacji i przekazywania informacji. Należy go wykorzystywać, gdy potrzebna jest informacja zwrotna o przeczytaniu wiadomości lub oczekujemy odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Moduł Wiadomości nie może zastąpić oficjalnych podań papierowych, które regulują przepisy odnośnie dokumentacji
 4. Moduł Wiadomości może służyć rodzicom doraźnie do informowania o nieobecności ucznia w Szkole. Jednak nadal obowiązuje przedłożenie w formie papierowej usprawiedliwienia u wychowawcy klasy w terminie ustalonym w Statucie Szkoły.
 5. Nie można  za  pomocą modułu Wiadomości usprawiedliwiać nieobecności i spóźnień ucznia w Szkole, ani zwalniać dziecka z zajęć lekcyjnych. W tym zakresie obowiązują dotychczasowe zasady postępowania przedstawione przez wychowawców klas na pierwszych spotkaniach z rodzicami.
 6. Pracownikom Szkoły nie wolno udzielać żadnych poufnych informacji z e-dziennika.
 7. Wszystkie dane osobowe uczniów i ich rodzin są poufne.

 

IV. KORZYSTANIE Z E-DZIENNIKA PRZEZ ADMINISTRATORA FIRMY VULCAN.

Po stronie firmy Vulcan wyznaczone są osoby, które odpowiedzialne są za kontakt ze Szkołą. Zakres ich  działalności określa umowa zawarta pomiędzy firmą i dyrektorem Szkoły. Zgodnie z umową pracownicy firmy Vulcan zobowiązani są do przestrzegania zapisów ustawy
o ochronie danych osobowych.

V. KORZYSTANIE Z E-DZIENNIKA PRZEZ SZKOLNEGO ADMINISTRATORA.

 

 1. Za poprawne funkcjonowanie e-dziennika w Szkole odpowiedzialny jest dyrektor Szkoły.
 2. Dyrektor może powierzyć funkcję szkolnego administratora dziennika elektronicznego wyznaczonemu pracownikowi Szkoły, który będzie pełnił tę funkcje w imieniu dyrektora Szkoły.
 3. Do podstawowych obowiązków szkolnego administratora e-dziennika należy:
  • wprowadzanie podstawowych danych niezbędnych do prawidłowego działania systemu;
  • w razie zaistniałych niejasności, komunikowania się z nauczycielami lub z przedstawicielem firmy zarządzającej e-dziennikiem w celu jak najszybszego wyjaśnienia sprawy i poprawy działania e-dziennika
  • nie udostępniania nikomu żadnych danych konfiguracyjnych, mogących przyczynić się do obniżenia poziomu bezpieczeństwa.
  • każdy, zauważony i zgłoszony szkolnemu administratorowi e-dziennika przypadek naruszenia bezpieczeństwa ma być zgłoszony firmie dostarczającej,
   w celu podjęcia dalszych działań. Szkolny administrator e- dziennika archiwizuje dziennik co miesiąc.

 

VI. KORZYSTANIE Z E-DZIENNIKA PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY.

 

 1. Dyrektor Szkoły odpowiada za kontrolowanie poprawności uzupełniania e-dziennika.  
 2. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany w szczególności:
 • kontrolować systematyczność wpisywania przez nauczycieli tematów lekcji, ocen
  i frekwencji;
 • dochowywać tajemnicy odnośnie postanowień zawartych w umowie, mogących narazić działanie systemu informatycznego na utratę bezpieczeństwa.

 

VII. KORZYSTANIE Z E-DZIENNIKA PRZEZ WYCHOWAWCĘ KLASY.

 

 1. E-dziennik danego oddziału prowadzi wyznaczony przez dyrektora Szkoły wychowawca oddziału zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu prowadzenia przez szkoły dokumentacji przebiegu
 2. W przypadku zmian danych osobowych ucznia, wychowawca klasy ma obowiązek dokonać odpowiednich zmian w zapisie e-dziennika i zgłosić niezwłocznie ten fakt
  w sekretariacie  Szkoły.
 3. Oceny z  zachowania  wpisuje  wychowawca  klasy  według  zasad  określonych
  w Statucie Szkoły.
 4. Na początku każdego miesiąca wychowawca sprawdza, czy nauczyciele uczący w jego klasie dokonali koniecznych wpisów.
 5. Przed terminem zakończenia półrocza i końca zajęć edukacyjnych wychowawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia wpisów  dokonywanych przez uczących
  w jego klasie nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem danych potrzebnych do podsumowania półrocza oraz wydruku świadectw i arkuszy ocen
 6. Wychowawca klasy może dokonać korekty wpisów dotyczących frekwencji lub uzupełniać brakujące wpisy.
 7. Wychowawca zobowiązany jest do zapoznania rodziców z zasadami korzystania
  z e - dziennika.

 

VIII. KORZYSTANIE Z E-DZIENNIKA PRZEZ NAUCZYCIELA.

 

 1. Nauczyciel zgodnie z wewnątrzszkolnym ocenianiem systematycznie umieszcza
  w e- dzienniku:
  • oceny bieżące;
  • oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe;
  • przewidywane oceny
 2. Nauczyciel ma obowiązek:
  • systematycznie uzupełniać frekwencję, tematy zajęć i inne wpisy. W przypadku niedokonania tych  wpisów  winien  je  niezwłocznie  (najpóźniej  w ciągu trzech dni) uzupełnić;
  • umieszczać w e-dzienniku informacje o planowanych sprawdzianach;
  • sprawdzić, na koniec każdego miesiąca, wpisy frekwencji, tematów itp. oraz uzupełnić ewentualne braki;
  • nie dopuścić, aby osoby trzecie korzystały z jego konta;
  • komputer, z którego loguje się do e-dziennika (w tym również domowego), aby uczeń lub osoba postronna nie miała do niego dostępu (dotyczy hasła dostępu do
   e-dziennika).;
  • w razie zauważenia naruszenia bezpieczeństwa, niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie szkolnego administratora e-dziennika lub dyrektora Szkoły;
  • dbać, by poufne dane prezentowane na monitorze komputera nie były widoczne dla osób trzecich;
  • przy wpisywaniu tematu lekcji, zaznaczenia opcji Zastępstwo, w przypadku prowadzenia zajęć za nieobecnego nauczyciela;
  • w przypadku alarmu ewakuacyjnego, wylogowania się z systemu.
 3. Nauczyciel ocenia następujące formy wypowiedzi uczniów, wobec których e-dziennik oblicza średnią ważoną:

SpA - sprawdzian A – waga 3

Kar - kartkówka – waga 2

Odp - odpowiedź – waga 2

Pnl - praca na lekcji – waga 1

Prd - praca domowa – waga 1

Pdd - praca domowa (dłuższa forma wypowiedzi) – waga 2

Pro - praca metodą projektu – waga 2

Dod - praca dodatkowa (dla chętnych) – waga 2

Np – nieprzygotowanie – waga 0

Egz - egzamin próbny, diagnoza wstępna, badanie wyników nauczania – waga 0

Z – zeszyt – waga 1

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego, plastyki, muzyki i innych przedmiotów zajęć, do których nie jest możliwe stosowanie poniższych form, stosują adekwatne do danej formy określenia.

 

 1. Ocena z poprawy sprawdzianu A jest wpisywana w kolumnie sprawdzianu, natomiast poprzednia ocena zostaje zapisana w nawiasie np.: 4 (3), ponieważ system liczy 4 i jest ślad, że ocena była poprawiana.  Nie można zmienić kolejności zapisu ocen - system wtedy źle liczy średnią ważoną.
 2. Nauczyciel sprawdzając frekwencję uczniów, odnotowuje ją w e – dzienniku za pomocą następujących znaków:

 

 • - obecność,

  - nieobecność,

u   -  nieobecność usprawiedliwiona,

s   - spóźnienie,

su  - spóźnienie usprawiedliwione,

ns  - nieobecność z przyczyn szkolnych usprawiedliwiona (np.: udział w zawodach, spełniający obowiązek szkolny w szpitalu, w ośrodku rehabilitacyjnym, sanatorium),

z  - zwolniony,

zs – zawody sportowe

r – reprezentowanie szkoły

 

XIX. KORZYSTANIE Z E-DZIENNIKA PRZEZ PRACOWNIKA SEKRETARIATU.

 

 1. Za obsługę konta Sekretariat odpowiedzialna jest wyznaczona przez dyrektora Szkoły osoba, która na stałe pracuje w sekretariacie szkoły – SEKRETARZ.
 2. SEKRETARZ odpowiedzialny jest za prawidłowe wprowadzenie danych osobowych ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) potrzebnych do działania modułu dziennik lekcyjny.
 3. Osoby pracujące w sekretariacie Szkoły są zobowiązane do:
  • przestrzegania przepisów zapewniających ochronę danych osobowych i dóbr osobistych uczniów;
  • jak najszybszego przekazywania wszelkich informacji odnośnie nieprawidłowego działania i funkcjonowania e-dziennika lub zaistniałej awarii zgłoszonej przez nauczyciela, administratorowi e-dzienn

 

X. KORZYSTANIE Z E-DZIENNIKA PRZEZ RODZICA.

 

 1. Każdy rodzic/prawny opiekun może mieć niezależne konto w systemie e-dziennika, zapewniające wgląd do zapisu postępów edukacyjnych dziecka oraz dających możliwość komunikowania się z nauczycielami w sposób zapewniający ochronę dóbr osobistych innych uczniów.
 2. Rodzic/prawny opiekun osobiście odpowiada za swoje konto w e-dzienniku.
 3. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła i sposobu dostępu do e-dziennika oraz do nieudostępniania go osobom trzecim i nieupoważnionym.
 4. Istnieje możliwość kontrolowania przez jednego rodzica/prawnego opiekuna więcej niż jednego dziecka uczęszczającego do tej samej szkoły na jednym
 5. Jeżeli we wpisach e-dziennika występują błędy, rodzic ma prawo powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy lub szkolnego administratora dziennika

 

XI. PROCEDURA OTRZYMYWANIA DOSTĘPU DO E-DZIENNIKA.

 

Loginem do konta jest adres e-mail przekazany w formie pisemnej wychowawcy klasy lub szkolnemu administratorowi dziennika elektronicznego. Szkolny administrator umieszcza podany adres e-mail w bazie e-dziennika oraz przypisuje mu dostęp do odpowiednich zasobów elektronicznego dziennika. Każdy wprowadzony w ten sposób użytkownik systemu, samodzielnie zakłada konto na platformie e-dziennika, postępując zgodnie instrukcją logowania do e-dziennika udostępnioną na stronie internetowej Szkoły.

 

 

 

XII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK AWARII.

 

 1. Dyrektor Szkoły dopilnowuje jak najszybszego przywrócenia prawidłowego działania
 2. Nauczyciel, w razie awarii systemu e-dziennika, komputera lub sieci informatycznej, nauczyciel ma obowiązek na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach sporządzić notatki (temat lekcji, lista obecności) i wprowadzić te dane do e- dziennika tak szybko, jak tylko to będzie możliwe,.
 3. Wszystkie awarie sprzętu komputerowego, oprogramowania czy sieci komputerowych, mają być zgłaszane osobiście, w dniu zaistnienia, szkolnemu administratorowi
  e-dziennika.
 4. W żadnym przypadku nauczycielowi nie wolno podejmować samodzielnej próby usunięcia awarii ani wzywać do naprawienia awarii osób do tego nie wyznaczonych.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

 1. Dostęp do e-dziennika możliwy jest za pomocą jakiejkolwiek zaktualizowanej przeglądarki internetowej .
 2. Nie zaleca się logowania za pośrednictwem serwisów społecznościowych ponieważ e-dziennik UONET+ nie wylogowuje się wówczas prawidłowo z sesji, co stwarza niebezpieczeństwo tego, zalogowania się do e-dziennika przez osoby postronne.
 3. System wymusza, co 30 dni zmianę hasła przy logowaniu – w celu zmiany istniejącego hasła lub ustalenia nowego hasła (np. w przypadku zapomnienia), należy postępować tak, jak przy uzyskiwaniu dostępu do e-dziennika po raz pierwszy (jak przy tworzeniu nowego konta).
 4. Nie należy zostawiać komputera bez nadzoru zwłaszcza w sytuacji, gdy nauczyciel jest zalogowany do e-dziennika.
 5. Wszystkie tworzone dokumenty i nośniki informacji, powstałe na podstawie danych z e-dziennika, mają być przechowywane w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie lub kradzież.
 6. Szkoła może udostępnić dane ucznia bez zgody rodziców odpowiednim organom na zasadzie oddzielnych przepisów i aktów prawnych obowiązujących w szkole np. innym szkołom w razie przeniesienia, uprawnionym urzędom kontroli lub nakazu sądowego.
 7. Wszystkie poufne  dokumenty  i  materiały  utworzone  na  podstawie  danych   
  z e-dziennika, które nie będą potrzebne, należy zniszczyć w sposób jednoznacznie uniemożliwiający ich
 8. Dokumentacja z funkcjonowania e-dziennika, wydruki, płyty CD lub DVD z danymi powinny być przechowywane w szkolnym
 9. W razie odbywania w Szkole praktyki przez studenta/studentkę, wpisy
  w dzienniku elektronicznym wykonuje tylko nauczyciel zatrudniony w
 10. Jeżeli rodzic (opiekun prawny) nie jest obecny na zebraniu, wychowawca klasy nie ma obowiązku dodatkowego zawiadomienia o ocenach poza określonym w Szkole systemem dziennika
 11. Zasady korzystania z e - dziennika w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r.

 

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___