Logo

Punktowy system oceniania w klasach IV- VIII

   W celu ujednolicenia ocen zachowania oraz zwiększenia ich obiektywizmu wprowadzono w naszej szkole punktowy system oceniania zachowania uczniów. Ustalono liczby punktów za działania pozytywne i negatywne (tab. 2,3) oraz sumy punktów na poszczególne oceny (tab. 1). Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 125 punktów, które odpowiadają ocenie dobrej. liczbę punktów można powiększać lub pomniejszać przez konkretne zachowania. Punkty przydzielają nauczyciele oraz umieszczają je systematycznie w karcie oceny zachowania. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy w oparciu o uzyskaną na koniec semestru sumę punktów.

 

Ocenę punktową przelicza się na stopnie według skali:

 

TABELA NR 1

 

Zachowanie

Punkty

Wzorowe

200 i więcej

Bardzo dobre

151-199

Dobre

100-150

Poprawne

51-99

Nieodpowiednie

21-50

Naganne

20 i mniej

 

TABELA NR2


Punkty za pozytywne zachowania

Lp.

Pożądane zachowania ucznia

Punkty

Kto wstawia

2.

Udział w konkursie przedmiotowym/zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim (w zależności od uzyskania wyników)

5- szkolne

10- gminne

15- powiatowe

20- wojewódzkie

 

opiekun

3.

Laureat w konkursie przedmiotowym/zawodach sportowych.

10

opiekun

4.

Efektywne pełnienie funkcji w szkole, np. w SU

10

( raz w semestrze)

opiekun SU

5.

Efektywne pełnienie funkcji w klasie, np. przewodniczący klasowy, skarbnik itp.

5

( raz w semestrze)

wychowawca

6.

Praca na rzecz szkoły, np. pomoc w bibliotece, wykonanie pomocy naukowych, drobne prace porządkowe itp.

5

(za każdą pracę)

każdy nauczyciel

7.

Udział w uroczystościach szkolnych, np. rola w przedstawieniu.

10

opiekun

8.

Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej.

10

(za każdą imprezę)

wychowawca/ opiekun

9.

Praca na rzecz klasy, np. przygotowanie gazetki, imprez klasowych itp.

2

 

(za każdą pracę)

wychowawca

10

Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły.

 

Wolontariusz – akcje  zewnętrzne.

5 (za każdą akcję)

 

10 (za każdą akcję)

 

 

opiekun

11

Wzorowe wypełnianie obowiązku dyżurnego.

2

(za tydzień dyżurowania)

każdy nauczyciel

12.

Systematyczny udział w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę (co najmniej 80% obecności)- koła zainteresowań.

5

(za każde zajęcia raz w semestrze)

prowadzący zajęcia

13.

Wyjątkowa kultura osobista- dobre maniery w stosunku do dorosłych i rówieśników, brak wulgarnego słownictwa, zachowanie odpowiednie do sytuacji, nieuleganie nałogom, okazywanie szacunku pracownikom szkoły i innym uczniom.

10

( raz  w semestrze)

wychowawca

14.

Wyjątkowa kultura osobista na poszczególnych przedmiotach.

5

( raz w semestrze)

każdy nauczyciel

15.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe reagowanie na przejawy zagrożenia.

5

( raz w semestrze)

każdy nauczyciel

16.

Okolicznościowe reprezentowanie szkoły na zewnątrz (poczet sztandarowy, zespół taneczny...)

Okolicznościowe reprezentowanie szkoły na zewnątrz- w dni wolne od nauki (wakacje, ferie, weekendy…)

 

5

( za każde wydarzenie)

15

( za każde wydarzenie)

Opiekun

 

 

opiekun

17.

Premia za całkowity brak punktacji ujemnej.

10

(raz w semestrze)

wychowawca

 

TABELA NR3

 

Punkty za negatywne zachowania

Lp.

Niepożądane zachowania ucznia

Punkty

Kto wstawia

1.

Spóźnienia na lekcje z własnej winy

2
( za każdym razem)

wychowawca

2.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji.

15
( za każdą godzinę)

wychowawca

3.

Brak zmiany obuwia.

2
( za każdym razem)

każdy nauczyciel

4.

Uciążliwe przeszkadzanie na lekcji( dotyczy jednej jednostki lekcyjnej).

5

każdy nauczyciel

5.

Niewykonanie poleceń nauczyciela.

5

każdy nauczyciel

6.

Celowe zniszczenie mienia szkolnego w trakcie przerwy lub na lekcji.

10

każdy nauczyciel

7.

Wyjście bez zezwolenia poza teren szkoły w trakcie przerwy lub na lekcji.

10
(za każde zdarzenie)

każdy nauczyciel

8.

Niewypełnienie obowiązku dyżurnego.

2
(za każdy dyżur)

każdy nauczyciel

9.

Deklarowanie udziału w wydarzeniu, wycieczce, akademii- nie usprawiedliwiona i nie uzasadniona rezygnacja.

10
(za każde zdarzenie)

opiekun

9.

Aroganckie zachowanie wobec starszych, okłamywanie.

5

każdy nauczyciel

10.

Aroganckie zachowanie wobec kolegów, okłamywanie.

5

każdy nauczyciel

11.

Niewywiązanie się z powierzonych zadań(innych niż praca domowa).

5

każdy nauczyciel

12.

Stwierdzone zaczepianie słowne lub fizyczne (dokuczanie, ubliżanie, przezywanie, ośmieszanie, wulgarne słownictwo, wulgarne gesty).

10
( za każde przewinienie)

każdy nauczyciel

13.

Udział w bójce.

10

każdy nauczyciel

14.

Znęcanie się ( współudział) nad kolegami, zorganizowana przemoc, zastraszanie.

10

wychowawca

15.

Kradzież ( w zależności od wartości przywłaszczonej rzeczy).

5-15

wychowawca

16.

Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek szkolnych.

10
( za całą wycieczkę)

każdy nauczyciel

17.

Zachowania zagrażające zdrowiu bądź życiu.

5

każdy nauczyciel

18.

Zaśmiecanie otoczenia (dotyczy jednego zdarzenia).

2

każdy nauczyciel

19.

Niewłaściwe zachowanie podczas przerw, np. przebywanie w miejscach niedozwolonych, bieganie itp.

5

każdy nauczyciel

20.

Stosowanie używek (alkohol, narkotyki, papierosy)- również poza szkołą, potwierdzone obserwacją pracowników.

15

wychowawca

21.

Wyłudzanie pieniędzy.

10

wychowawca

22.

Podrabianie podpisu, oceny, fałszowanie usprawiedliwienia.

10

każdy nauczyciel

23.

Używanie w szkole telefonów komórkowych, tabletów, odtwarzaczy MP3, głośników itp.

5
( za każde zdarzenie)

każdy nauczyciel

24.

Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem innych osób  bez ich zgody.

30

każdy nauczyciel

25.

Upublicznianie materiałów i fotografowanie bez zgody obecnych na nich osób.

30

wychowawca

26.

Niestosowny strój, brak stroju galowego, makijaż malowanie włosów i paznokci.

5

wychowawca

27.

Zachowania naganne poza szkołą (konkursy, zawody sportowe, wycieczki).

10
(za każde zdarzenie)

opiekun

28.

Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych.

10

wychowawca

29.

Przynoszenie do szkoły ostrych narzędzi, innych niebezpiecznych przedmiotów i substancji.

10

wychowawca

30.

Interwencja policji.

20

wychowawca

31.

Upomnienie Dyrektora SP

30

wychowawca

32.

Nagana Dyrektora SP

50

wychowawca

 

Uczeń który otrzymał:

- upomnienie dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyżej niż dobra

- naganę dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___