Logo

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY

Pobierz dokument

Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej

obowiązująca od 1 września 2020 r. w czasie zagrożenia epidemicznego.

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach(Dz.U. 2020 poz. 1386)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania(Dz.U. 2020 poz. 1385)(dla przedszkoli)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U. 2020 poz. 1394)
 • Statut Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej
 • Zarządzenie nr 1/2020-2021 dyrektora Szkoły Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej w sprawie wprowadzenia Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej obowiązującej od 1 września 2020 r. w czasie zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

II. Cel

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.

III. Zakres procedury

Procedurę należy stosować w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej

IV. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor szkoły oraz nauczyciele i pracownicy szkoły

V. Postanowienia ogólne

1. Na terenie szkoły należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz

2. Jeśli przebywanie osób z zewnątrz na terenie placówki jest niezbędne, zobowiązane są one do zachowania wszelkich środków ochronnych: ochrona ust i nosa, ochraniacze na obuwie, dezynfekcja rąk

3. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób (uczniowie, pracownicy, osoby z zewnątrz) z objawami chorobowymi, w tym wskazującymi na infekcję dróg oddechowych

             Objawy chorobowe:

 • Podwyższona temperatura ciała
 • Ból głowy i mięśni
 • Ból gardła
 • Kaszel
 • Duszności i problemy z oddychaniem
 • Uczucie wyczerpania
 • Brak apetytu
 • Utrata powonienia

4. Na terenie szkoły mogą przebywać osoby (uczniowie, pracownicy, osoby z zewnątrz), które (lub których domownicy) nie przebywają na kwarantannie, izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

5. Przebywanie na terenie szkoły osób z zewnątrz możliwe jest tylko w wyznaczonych przez pracownika szkoły miejscach.

6. Dyrektor i wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunem ucznia

7. W miarę możliwości rodziców/opiekunów należy nie pozostawiać dzieci na świetlicy szkolnej. Na świetlicy szkolnej powinny pozostawać jedynie dzieci w uzasadnionych przypadkach (pracujący rodzice, przypadki losowe)

VI. Procedury szczegółowe dotyczące rodziców i opiekunów dzieci, a także innych osób z zewnątrz

Wszyscy starają się zachować dystans od innych osób min. 1,5 m.

Obowiązuje pomiar temperatury ciała

Rodzice i opiekunowie dzieci z oddziałów przedszkolnych

 1. Jeden rodzic/opiekun przyprowadza dziecko do szkoły
 2. Dzieci mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Opiekunowie, a także domownicy nie mogą przebywać na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 4. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 5. Rodzic/opiekun wraz z dzieckiem wchodzą przez szatnię okryć wierzchnich
 6. Na terenie szkoły rodzic/opiekun ma obowiązek ochrony ust i nosa (maseczka lub przyłbica)
 7. Po wejściu do szatni okryć wierzchnich rodzic/opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce
 8. Po wyjściu z szatni okryć wierzchnich rodzic/opiekun zakłada ochraniacze na obuwie znajdujące się przy wyjściu z szatni
 9. Rodzic/opiekun przebiera dziecko w buciki na zmianę i zostawia okrycie wierzchnie dziecka w miejscu przypisanym dziecku
 10. Rodzic/opiekun udaje się z dzieckiem do jednej z dwóch toalet przeznaczonych dla oddziałów przedszkolnych i myje dziecku rączki wodą z mydłem (co najmniej pół minuty)
 11. Rodzic/opiekun odprowadza dziecko do drzwi sali zajęć i nie wchodząc na salę przekazuje dziecko osobie prowadzącej zajęcia.
 12. Odbiór dziecka z przedszkola odbywa się na podobnych warunkach (dezynfekcja rąk, maseczka lub przyłbica i ochraniacze na obuwie)
 13. Rodzic/opiekun czeka na dziecko na korytarzu przed salą.
 14. Dziecko może być odebrane przez rodzica, opiekuna prawnego lub wyznaczoną przez nich osobę.

 

Rodzice i opiekunowie uczniów z klasy I

 1. Jeden rodzic/opiekun przyprowadza dziecko do szkoły
 2. Dzieci mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Opiekunowie, a także domownicy nie mogą przebywać na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 4. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 5. Przez pierwsze dwa tygodnie września rodzic/opiekun wraz z dzieckiem wchodzą przez szatnię okryć wierzchnich. (Są to dwa tygodnie adaptacyjne, w trakcie których rodzic pomaga dziecku i uczy je jak się samodzielnie przebrać)
 6. Na terenie szkoły rodzic/opiekun ma obowiązek ochrony ust i nosa (maseczka lub przyłbica)
 7. Po wejściu do szatni okryć wierzchnich rodzic/opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce
 8. Rodzic/opiekun nie wychodzi poza szatnię okryć wierzchnich.
 9. Odbiór dziecka ze szkoły odbywa się na podobnych warunkach (dezynfekcja rąk, maseczka lub przyłbica, rodzic nie wychodzi poza szatnię okryć wierzchnich)
 10. Dziecko może być odebrane przez rodzica, opiekuna prawnego lub wyznaczoną przez nich osobę.
 11. Od 14 września rodzic/opiekun nie wchodzi już z dzieckiem do szkoły.

 

Rodzice i opiekunowie uczniów z klas II – VIII

 1. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą z dzieckiem na teren szkoły.

 

Wszyscy rodzice i opiekunowie, a także inne osoby które chcą skonsultować się z wychowawcą, nauczycielem, dyrektorem szkoły lub załatwić sprawę w sekretariacie

 1. Umawiają wizyty telefonicznie.
 2. Do szkoły może przyjść osoba bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Do szkoły nie może przyjść osoba przebywająca na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub gdy domownicy przebywają na kwarantannie, izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 4. Wchodzą głównym wejściem do przedsionka szkoły i korzystają z dzwonka w celu przywołania pracownika szkoły
 5. Zobowiązani są do dezynfekcji rąk, ochrony ust i nosa oraz założenia ochraniaczy na obuwie, (jeśli pracownik, z którym są umówieni poprosi o przejście na teren szkoły)
 6. Czekają aż pracownik szkoły zmierzy im temperaturę ciała oraz odnotuje na liście ich dane oraz cel wizyty
 7. Czekają na osobę z którą byli umówieni

 

VII. Procedury szczegółowe dotyczące uczniów szkoły oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych

Zasady ogólne

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji
 • Uczniowie wchodzą do szkoły przez szatnię okryć wierzchnich
 • W miarę możliwości wszyscy starają się zachować dystans od innych osób min. 1,5 m.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i kaszel uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, zostanie powiadomiony rodzic/opiekun o konieczności odebrania ucznia ze szkoły
 • Uczniowie zachowują ogólne zasady higieny: często myją lub dezynfekują ręce, chronią usta i nos podczas kichania i kaszlu, unikają dotykania oczu, nosa i ust
 • Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki i nie wymieniają się przyborami szkolnymi
 • Uczniowie nie zabierają ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów
 • Uczniowie nie dzielą się ze sobą jedzeniem i nie piją z jednej butelki/kubka
 • Stosowany będzie pomiar temperatury ciała u uczniów z objawami chorobowymi, a także rutynowy, losowy pomiar temperatury ciała uczniów z poszczególnych klas (1 do 2 klas dziennie)

Dzieci z oddziałów przedszkolnych

 1. Przyprowadzane są do szkoły przez jednego opiekuna
 2. Posiadają buciki/kapcie na zmianę
 3. Buty i okrycie wierzchnie dziecka należy pozostawić w szatni przedszkolnej (łącznik) w miejscu przypisanym do dziecka
 4. Po przebraniu się dziecka, opiekun (spełniający procedury -> patrz część dotycząca rodziców i opiekunów), myje dziecku rączki wodą z mydłem, a następnie odprowadza dziecko pod salę zajęć.
 5. Opiekun nie wchodzi z dzieckiem na salę zajęć.

 

Uczniowie z klasy I

 1. Przez pierwsze dwa tygodnie września mogą przyjść do szkoły z jednym opiekunem (opiekunowie zachowują procedury bezpieczeństwa -> patrz część dotycząca rodziców i opiekunów)
 2. przebierają się w buty/ciapy na zmianę i pozostawiają okrycie wierzchnie w szatni okryć wierzchnich, następnie po wyjściu z szatni (bez opiekuna) udają się do najbliższej toalety (na łączniku) w celu dokładnego umycia rąk wodą z mydłem.
 3. podczas pobytu w szkole myją często ręce, zwłaszcza gdy przechodzą z przypisanej im sali, do sali komputerowej lub gimnastycznej i z powrotem.
 4. Od 14 września wchodzą do szatni okryć wierzchnich bez opiekuna.

Uczniowie z klas II – III

 1. wchodzą do szkoły bez opiekuna.
 2. przebierają się w buty/ciapy na zmianę i pozostawią okrycia wierzchnie w szatni okryć wierzchnich, następnie po wyjściu z szatni udają się do najbliższej toalety (na łączniku) w celu dokładnego umycia rąk wodą z mydłem.
 3. podczas pobytu w szkole myją często ręce, zwłaszcza gdy przechodzą z przypisanej im sali, do sali komputerowej lub gimnastycznej i z powrotem.

Uczniowie klas IV – VIII

 1. wchodzą do szkoły bez opiekuna
 2. po wejściu do szatni okryć wierzchnich dezynfekują ręce
 3. w szatni zmieniają obuwie i pozostawiają okrycie wierzchnie
 4. po wyjściu z szatni ponownie dezynfekują ręce
 5. podczas pobytu w szkole dezynfekują często ręce, zwłaszcza przechodzą z przypisanej im sali, do sali komputerowej lub gimnastycznej i z powrotem

 

VIII. Procedury szczegółowe dotyczące nauczycieli i pracowników szkoły

 1. Na terenie szkoły mogą przebywać pracownicy, którzy (lub których domownicy) nie przebywają na kwarantannie, izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Pracownicy wchodzą na teren szkoły wejściem głównym
 3. W przedsionku pracownicy zmieniają obuwie (w przypadku braku obuwia na zmianę obowiązuje nakaz stosowania ochraniaczy na obuwie), a następnie dezynfekują ręce
 4. Podczas pobytu na terenie szkoły należy zachowywać ogólne zasady higieny, w tym często dezynfekować ręce.
 5. Obowiązuje pomiar temperatury ciała w przypadku wystąpienia objawów chorobowych oraz rutynowy, losowy pomiar temperatury ciała (1 – 2 osoby dziennie)

 IX. Organizacja pracy szkoły

 1. W miarę możliwości uczniowie nie przemieszczają się między salami lekcyjnymi
 2. Dzieci z oddziałów przedszkolnych jedzą obiadek w sali zajęć
 3. Uczniowie z klas I – III wychodzą na obiad w czasie zajęć (I tura: klasy I i III, II tura: klasa II
 4. Uczniowie z klas IV – VIII idą na obiad w czasie długich przerw (pierwsza długa przerwa: klasy IV, V, VI, druga długa przerwa: klasy VII i VIII
 5. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co godzinę
 6. Szkoła nie posiada świetlicy szkolnej – zajęcia świetlicowe odbywają się w salach dydaktycznych
 7. W każdej sali znajduje się dozownik/spryskiwacz z płynem do dezynfekcji rąk i powierzchni
 8. Jeśli do sali wchodzi inna klasa niż ta, która dotychczas w niej przebywała, pracownicy szkoły dezynfekują stoliki, klamki i inne powierzchnie, z którymi uczniowie potencjalnie mogą mieć styczność.
 9. Po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych, dodatkowych i świetlicowych sale lekcyjne oraz znajdujące się w nich wyposażenie są dezynfekowane
 10. Po każdym dniu dywan w oddziale przedszkolnym jest dezynfekowany za pomocą pary wodnej
 11. Zabawki w oddziałach przedszkolnych czyszczone są za pomocą delikatnego detergentu.
 12. Raz na dwa tygodnie wszystkie pomieszczenia szkolne, w których odbywają się zajęcia są ozonowane
 13. Wszelkie czynności porządkowe (w tym dezynfekcja) w pomieszczeniach szkolnych są odnotowywane w książkach czynności porządkowych, znajdujących się w każdym pomieszczeniu.
 14. Na placu zabaw mogą przebywać wyłącznie dzieci i uczniowie podczas zajęć i pod opieką nauczyciela.

 X. Instrukcja bhp pomiaru temperatury termometrem elektronicznym

1. Pomiaru temperatury dokonuje pracownik wyznaczony przez dyrektora szkoły

2. Należy uzyskać zgodę pracowników/rodziców/opiekunów prawnych dziecka na pomiar temperatury ciała.

3. Przed pierwszym użyciem termometru użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją obsługi producenta urządzenia.

4. Sposób pomiaru:

   a) włącz urządzenie,

   b) upewnij się, że termometr jest w trybie pomiaru temperatury ciała,

   c) rekomendowany pomiar temperatury na szyi lub nadgarstku,

   d) aby dokonać pomiaru temperatury ciała, skieruj urządzenie na odległości 5-8 cm od szyi/nadgarstka osoby, u której dokonywany jest pomiar temperatury,

   e) jeżeli na skórze znajdują się włosy, pot lub zanieczyszczenia, należy je usunąć, aby wynik był jak najdokładniejszy,

   f) pomiar zakończy się gdy pojawi się sygnał dźwiękowy,

   g) odczytaj  wynik  pomiaru  na  wyświetlaczu  LCD  (wynik  pomiaru  nie  może  być udostępniony osobom innym niż osoba, której dokonano pomiaru, w przypadku pomiaru u dziecka wynik pomiaru  udostępnia się rodzicowi/prawnemu opiekunowi oraz dyrektorowi szkoły),

   h) odczekaj około 5 sekund przed wykonaniem każdego kolejnego pomiaru (jest to przybliżony czas pozostawania na wyświetlaczu ostatniego odczytu),

   i) wyłącz termometr.

5. Podczas pomiaru, ze względu na przenoszenie się wirusa drogą kropelkową, nie należy ze sobą rozmawiać.

6. Osoba dokonująca pomiaru temperatury wykonuje go w masce/przyłbicy i jednorazowych rękawiczkach ochronnych.

7. Termometr po zakończonej pracy lub gdy nastąpił kontakt fizyczny z osobą, której dokonuje się pomiaru temperatury, należy zdezynfekować.

XI. Przygotowywanie i wydawanie posiłków

1. Korzystanie z dystrybutora wody przez uczniów odbywa się pod nadzorem opiekuna i zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego zamieszczonymi na stronie GIS

2. W kuchni znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji

3. Pracownicy kuchni zwracają szczególna uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych, sztućców, stołów do spożywania posiłków

4. Wielorazowa zastawa stołowa po użyciu jest wyparzana

5. Ze stołówki należy usunąć wszelkie zbędne dodatki

6. Dania wydawane są przez osobę do tego wyznaczoną

 

XII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób.

2. Dziecko znajduje się pod opieką nauczyciela (pracownika) szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły.

3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:

 • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
 • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania ze szkoły.

4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.

5. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.

6. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia ucznia.

7. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.

9. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.

10. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

11.Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

XIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania:

 • kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),
 • zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
 • do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
 • o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.

2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.

3. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.

4. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

5. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

XIV. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

1. Definicja KONTAKTU obejmuje:

 • każdego pracownika szkoły/ rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
 • rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
 • każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:

 • pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 • poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 • jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, zostaje podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

XV. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły

 1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu szkoły/zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.
 2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty.
 3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
 5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba.

 

XVI. Procedura szybkiego powiadamiania szkoły o chorym uczniu

 1. W celu zapewnienia najwyższej ochrony i bezpieczeństwa przed COVID-19 wszystkim członkom społeczności szkolnej ustala się zasady komunikacji między rodzicami ucznia a placówką na wypadek wystąpienia u dziecka zarażenia COVID-19 lub objawów infekcji
 2. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły drogą telefoniczną, mailową lub poprzez dziennik elektroniczny o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 4. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora szkoły o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie.
 5. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Wychowawca klasy przekazuje informację o uczniu z objawami infekcji szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa i nadzoruje sytuację aż do momentu jego powrotu do całkowitego zdrowia.
 7. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefonicznie.
 8. O fakcie wyzdrowienia wychowawca klasy informuje dyrektora szkoły

 

 

Wszelkie informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 można uzyskać na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590

W przypadku złego samopoczucia, typowych objawów dla zarażenia COVID-19, lub wszelkich wątpliwości związanych z postępowanie w stanie epidemii możesz również skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubartowie pod nr. Tel.: 81 855 24 43, 81 855 22 07, 81 854 60 44

Telefon alarmowy: 501 543 139, 506 049 133

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___