Logo

Deklaracja Dostępności

 

Wstęp

 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony http://www.spbb.niedzwiada.pl/

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-10.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

 

Wyłączenia:

 

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych;
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Poprawienie dostępności strony z cofnięciem się do wcześniejszych lat niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-02.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkoła Podstawowa                             im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt 818512504,                         bądź adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Osobą kontaktową jest Wioletta Wiśniewska.

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

 1. Budynek, w którym mieści się siedziba Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej, usytuowany jest w Brzeźnicy Bychawskiej 123.
 2. Przed szkołą nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 3. Do budynku prowadzi 7 wejść. Jedno wejście do szatni okryć wierzchnich, jedno wejście główne, dwa wejścia do sali gimnastycznej, jedno wejście do biblioteki , jedno wejście do pomieszczenia socjalnego, jedno wejście do mieszkań prywatnych. Wejście  główne  do budynku jest z poziomu ulicy z wjazdem dla niepełnosprawnych. Wejście do sali gimnastycznej i szatni okryć wierzchnich, biblioteki i mieszkań prywatnych  jest z poziomu drogi z możliwością wjazdu osób niepełnosprawnych.
 4. Budynek ma 2 kondygnacje, nie posiada windy. Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
 8. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

Zarządzenie NR 5/2020-2021 z dnia 01.09.2020 r

Zarządzenie NR 5/2020-2021 z dnia 01.09.2020 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej w sprawie  powołania Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Epidemicznego  Środowiska Szkolnego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej w roku szkolnym 2020/2021

Kontynuuj czytanie

Zarządzenie NR 3/2020-2021 z dnia 01.09.2020

Zarządzenie NR 3/2020-2021 z dnia 01.09.2020 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej w sprawie  wprowadzenia Regulaminu e-dziennika VULCAN w  Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej  

Kontynuuj czytanie

Zarządzenie NR 2/2020-2021 z dnia 01.09.2020 r.

Zarządzenie NR 2/2020-2021 z dnia 01.09.2020 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej w sprawie  wprowadzenia Strategii Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej w roku szkolnym 2020/2021

Kontynuuj czytanie

Zarządzenie NR 1/2020-2021 z dnia 01.09.2020 r.

Zarządzenie NR 1/2020-2021 z dnia 01.09.2020 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej w sprawie  wprowadzenia Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej w czasie zagrożenia epidemicznego.

Kontynuuj czytanie

Uchwała nr 15/2019-2020

Uchwała nr 15/2019-2020

Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 17.04.2020 r.

 

w sprawie opinii arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020

Czytaj uchwałę

Uchwała NR 14/2019/2020

Uchwała nr 14/2019-2020

Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 09.01.2020 r.

 

w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej dla uczniów klas 1a – 8a w roku szkolnym 2019/2020

Czytaj Uchwałę

Uchwała NR 13/2019/2020

UCHWAŁA NR 13/2019-2020

 

RADY PEDAGOGICZNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

W BRZEŹNICY BYCHAWSKIEJ

 

z dnia 18.11.2019 r.

 

sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzenia w roku szkolnym 2019/2020 egzaminu ósmoklasisty do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Czytaj Uchwałę

Program profilaktyczno – wychowawczy

Załącznik nr 1

do uchwały nr 8/2019/2020

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej

 1. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej

w sprawie przyjęcia programu profilaktyczno-wychowawczego

na rok szkolny 2019-2020

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

Rok szkolny 2019/2020

Kontynuuj czytanie

Uchwała NR 12/2019/2020

Uchwała nr 12/2019-2020

Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 25.10.2019 r.

 

sprawie zaopiniowania kontynuacji monitoringu wizyjnego w szatni okryć wierzchnich

 

Czytaj Uchwałę

Uchwała NR 11/2019/2020

Uchwała nr 11/2019/2020

Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 25.10.2019 r.

 

sprawie zaopiniowania montażu dodatkowych kamer monitoringu wizyjnego

 

Czytaj Uchwałę

Uchwała NR 10/2019/2020

Uchwała nr 10/2019/2020

Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 25.10.2019 r.

 

sprawie zaopiniowania kontynuacji monitoringu wizyjnego w szkole

 

Czytaj Uchwałę

Uchwała NR 9/2019/2020

Uchwała nr 9/2019/2020

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 23.09.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia  i  wprowadzenia  „Punktowego  systemu  oceniania  zachowania  w  Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej”

 

Czytaj Uchwałę

Uchwała NR 8/2019/2020

Uchwała nr 8/2019/2020

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 23.09.2019 r.

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy szkoły na rok szkolny 2019-2020  

 

Czytaj Uchwałę

Uchwała NR 7/2019/2020

Uchwała nr 7/2019/2020

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 23.09.2019 r.

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy szkoły na rok szkolny 2019-2020  

 

Czytaj Uchwałę

Uchwała NR 6/2019/2020

Uchwała nr 6/2019/2020

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 23.09.2019 r.

sprawie Pięcioletniego Programu Rozwoju Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej

na lata 2019/20-2024/25

 

 

Czytaj Uchwałę

Uchwała NR 5/2019/2020

Uchwała nr 5/2019/2020

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 23.09.2019 r.

w sprawie opinii  o ustalonym przez dyrektora zestawie podręczników i materiałów ćwiczeniowych  

 

Czytaj Uchwałę

Uchwała NR 4/2019/2020

Uchwała nr 4/2019/2020

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 12.09.2019 r.

w sprawie zaopiniowania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

 

Czytaj Uchwałę

Uchwała NR 3/2019/2020

Uchwała nr 3/2019/2020

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 12.09.2019 r.

w sprawie uzyskania opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania

 

Czytaj Uchwałę

Uchwała NR 2/2019/2020

Uchwała nr 2/2019/2020

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 12.09.2019 r.

w sprawie zaopiniowania tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych

 

Czytaj Uchwałę

Uchwała NR 1/2019/2020

Uchwała nr 1/2019/2020

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 12.09.2019 r.

w sprawie zaopiniowania utworzenia komisji i zespołów przedmiotowych, przedmiotowo-zadaniowych i zadaniowych na rok szkolny 2019/2020

 

 

Czytaj Uchwałę

Zarządzenie NR 7/2019/2020

Zarządzenie NR 7/2019/2020

z dnia 22 października 2019 r.

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej

Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej

im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

Kontynuuj czytanie

Zarządzenie NR 6/2019/2020

Zarządzenie NR 6/2019/2020

z dnia 22 października 2019 r.

 

 Dyrektora Szkoły Podstawowej

Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

 

 

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 

Kontynuuj czytanie

Punktowy system oceniania w klasach IV- VIII

   W celu ujednolicenia ocen zachowania oraz zwiększenia ich obiektywizmu wprowadzono w naszej szkole punktowy system oceniania zachowania uczniów. Ustalono liczby punktów za działania pozytywne i negatywne (tab. 2,3) oraz sumy punktów na poszczególne oceny (tab. 1). Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 125 punktów, które odpowiadają ocenie dobrej. liczbę punktów można powiększać lub pomniejszać przez konkretne zachowania. Punkty przydzielają nauczyciele oraz umieszczają je systematycznie w karcie oceny zachowania. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy w oparciu o uzyskaną na koniec semestru sumę punktów.

 

Ocenę punktową przelicza się na stopnie według skali:

 

TABELA NR 1

 

Zachowanie

Punkty

Wzorowe

200 i więcej

Bardzo dobre

151-199

Dobre

100-150

Poprawne

51-99

Nieodpowiednie

21-50

Naganne

20 i mniej

 

TABELA NR2


Punkty za pozytywne zachowania

Lp.

Pożądane zachowania ucznia

Punkty

Kto wstawia

2.

Udział w konkursie przedmiotowym/zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim (w zależności od uzyskania wyników)

5- szkolne

10- gminne

15- powiatowe

20- wojewódzkie

 

opiekun

3.

Laureat w konkursie przedmiotowym/zawodach sportowych.

10

opiekun

4.

Efektywne pełnienie funkcji w szkole, np. w SU

10

( raz w semestrze)

opiekun SU

5.

Efektywne pełnienie funkcji w klasie, np. przewodniczący klasowy, skarbnik itp.

5

( raz w semestrze)

wychowawca

6.

Praca na rzecz szkoły, np. pomoc w bibliotece, wykonanie pomocy naukowych, drobne prace porządkowe itp.

5

(za każdą pracę)

każdy nauczyciel

7.

Udział w uroczystościach szkolnych, np. rola w przedstawieniu.

10

opiekun

8.

Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej.

10

(za każdą imprezę)

wychowawca/ opiekun

9.

Praca na rzecz klasy, np. przygotowanie gazetki, imprez klasowych itp.

2

 

(za każdą pracę)

wychowawca

10

Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły.

 

Wolontariusz – akcje  zewnętrzne.

5 (za każdą akcję)

 

10 (za każdą akcję)

 

 

opiekun

11

Wzorowe wypełnianie obowiązku dyżurnego.

2

(za tydzień dyżurowania)

każdy nauczyciel

12.

Systematyczny udział w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę (co najmniej 80% obecności)- koła zainteresowań.

5

(za każde zajęcia raz w semestrze)

prowadzący zajęcia

13.

Wyjątkowa kultura osobista- dobre maniery w stosunku do dorosłych i rówieśników, brak wulgarnego słownictwa, zachowanie odpowiednie do sytuacji, nieuleganie nałogom, okazywanie szacunku pracownikom szkoły i innym uczniom.

10

( raz  w semestrze)

wychowawca

14.

Wyjątkowa kultura osobista na poszczególnych przedmiotach.

5

( raz w semestrze)

każdy nauczyciel

15.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe reagowanie na przejawy zagrożenia.

5

( raz w semestrze)

każdy nauczyciel

16.

Okolicznościowe reprezentowanie szkoły na zewnątrz (poczet sztandarowy, zespół taneczny...)

Okolicznościowe reprezentowanie szkoły na zewnątrz- w dni wolne od nauki (wakacje, ferie, weekendy…)

 

5

( za każde wydarzenie)

15

( za każde wydarzenie)

Opiekun

 

 

opiekun

17.

Premia za całkowity brak punktacji ujemnej.

10

(raz w semestrze)

wychowawca

 

TABELA NR3

 

Punkty za negatywne zachowania

Lp.

Niepożądane zachowania ucznia

Punkty

Kto wstawia

1.

Spóźnienia na lekcje z własnej winy

2
( za każdym razem)

wychowawca

2.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji.

15
( za każdą godzinę)

wychowawca

3.

Brak zmiany obuwia.

2
( za każdym razem)

każdy nauczyciel

4.

Uciążliwe przeszkadzanie na lekcji( dotyczy jednej jednostki lekcyjnej).

5

każdy nauczyciel

5.

Niewykonanie poleceń nauczyciela.

5

każdy nauczyciel

6.

Celowe zniszczenie mienia szkolnego w trakcie przerwy lub na lekcji.

10

każdy nauczyciel

7.

Wyjście bez zezwolenia poza teren szkoły w trakcie przerwy lub na lekcji.

10
(za każde zdarzenie)

każdy nauczyciel

8.

Niewypełnienie obowiązku dyżurnego.

2
(za każdy dyżur)

każdy nauczyciel

9.

Deklarowanie udziału w wydarzeniu, wycieczce, akademii- nie usprawiedliwiona i nie uzasadniona rezygnacja.

10
(za każde zdarzenie)

opiekun

9.

Aroganckie zachowanie wobec starszych, okłamywanie.

5

każdy nauczyciel

10.

Aroganckie zachowanie wobec kolegów, okłamywanie.

5

każdy nauczyciel

11.

Niewywiązanie się z powierzonych zadań(innych niż praca domowa).

5

każdy nauczyciel

12.

Stwierdzone zaczepianie słowne lub fizyczne (dokuczanie, ubliżanie, przezywanie, ośmieszanie, wulgarne słownictwo, wulgarne gesty).

10
( za każde przewinienie)

każdy nauczyciel

13.

Udział w bójce.

10

każdy nauczyciel

14.

Znęcanie się ( współudział) nad kolegami, zorganizowana przemoc, zastraszanie.

10

wychowawca

15.

Kradzież ( w zależności od wartości przywłaszczonej rzeczy).

5-15

wychowawca

16.

Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek szkolnych.

10
( za całą wycieczkę)

każdy nauczyciel

17.

Zachowania zagrażające zdrowiu bądź życiu.

5

każdy nauczyciel

18.

Zaśmiecanie otoczenia (dotyczy jednego zdarzenia).

2

każdy nauczyciel

19.

Niewłaściwe zachowanie podczas przerw, np. przebywanie w miejscach niedozwolonych, bieganie itp.

5

każdy nauczyciel

20.

Stosowanie używek (alkohol, narkotyki, papierosy)- również poza szkołą, potwierdzone obserwacją pracowników.

15

wychowawca

21.

Wyłudzanie pieniędzy.

10

wychowawca

22.

Podrabianie podpisu, oceny, fałszowanie usprawiedliwienia.

10

każdy nauczyciel

23.

Używanie w szkole telefonów komórkowych, tabletów, odtwarzaczy MP3, głośników itp.

5
( za każde zdarzenie)

każdy nauczyciel

24.

Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem innych osób  bez ich zgody.

30

każdy nauczyciel

25.

Upublicznianie materiałów i fotografowanie bez zgody obecnych na nich osób.

30

wychowawca

26.

Niestosowny strój, brak stroju galowego, makijaż malowanie włosów i paznokci.

5

wychowawca

27.

Zachowania naganne poza szkołą (konkursy, zawody sportowe, wycieczki).

10
(za każde zdarzenie)

opiekun

28.

Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych.

10

wychowawca

29.

Przynoszenie do szkoły ostrych narzędzi, innych niebezpiecznych przedmiotów i substancji.

10

wychowawca

30.

Interwencja policji.

20

wychowawca

31.

Upomnienie Dyrektora SP

30

wychowawca

32.

Nagana Dyrektora SP

50

wychowawca

 

Uczeń który otrzymał:

- upomnienie dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyżej niż dobra

- naganę dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___